AA107896-metalicon-KARDO-pole-mounted-single-monitor-arm-white